BRF Anders Zornsgatan 21

Trivsel & ordningsregler

Detta dokument beskriver de ordningsregler som gäller BRF Anders Zornsgatan 21. Läs gärna igenom dessa så att du vet vad som gäller både dig och dina grannar.

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel- och ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller både bostadsrättsinnehavare och föreningens egna hyresgäster. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster till den boende, inneboende eller hantverkare som utför arbete i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om medlem/hyresgäst ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Frågor?
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen: styrelsen@brfaz21.se

1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom.

Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. 

b) Kontaktuppgifter på felanmälan och akut skador finns anslagen i trapphus och finns även på vår hemsida www.brfaz21.se

2. Om säkerhet
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Lämna ej ut portkoden till utomstående.

d) Lämna inte källardörrar olåsta.

e) Var försiktig med eld.

f) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.

g) Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

h) På grund av brandrisk och trappstädning är det inte tillåtet att lämna några personliga föremål i korridorer, trapphus eller på andra allmänna utrymmen. Det gäller även mattor in till bostaden.

i) Rökning är inte tillåtet i trappor, portgångar eller andra allmänna utrymmen.

j) Det är inte tillåtet att sätta för ventilationskanalerna. Detta orsakar obalans i ventilationssystemet och problem med ventilationen i andra lägenheter i samma trapphus.

3. Om gemensamma kostnader
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.

Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. 

Kontrollera även fönsterlister i lägenheten/lokalen och byt ut dessa när det behövs. Då sparar både föreningen på värmekostnaden och du slipper onödigt drag från fönstren.

Vädra med förnuft i lägenheterna under uppvärmningsperioden september till maj. Fönstren i trapphusen ska vara stängda under denna period och får endast öppnas tillfälligt. Värmekostnaden är föreningens enskilt största kostnadspost och avgör till stor del utvecklingen på årsavgiften i föreningen.

4. Balkonger
Balkongen får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

Det är inte tillåtet att kasta fimpar eller annat skräp från balkongerna.

Det är ej heller tillåtet att grilla på balkongen.

5. Skadedjur
Om lägenheten får mjölbaggar, silversmyg eller andra skadedjur kontakta styrelsen snarast.

6. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Det gäller även på balkonger.

7. Tvättstuga/Torkrum/Mangelrum
Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Tvättstugan, tork- och mangelrum ska alltid lämnas väl rengjord och med maskiner avstängda. Observera att mattor inte får tvättas i våra tvättmaskiner som är avsedda för hushållstvätt.

Tvättider, måndag – söndag:

08-12
12-16
16-19
19-22

En timme torkning efter tvättidens utgång.
Strömmen bryts kl 22.00.

8. Cyklar och barnvagnar
Cyklar ska förvaras i cykelrummet/på gården/i cykelstället och inte ställas utanför porten eller i trapphuset.

Barnvagnar ska förvaras i cykelrummet eller i er lägenhet. 

9. Utvändigt
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m m samlas ihop efter dagens slut.

b) Grillning med gasol- eller kolgrill är endast tillåtet på gårdens avsedda plats, där det finns bord och bänkar placerade.

c) Vid renovering av bostaden, se alltid till att informera er hantverkare att de ej får förvara rivnings-/byggmaterial vare sig i allmänna utrymmen eller utanför huset.

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall.
Se till att soppåsarna är väl förslutna. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen.

Vi har källsortering i huset men använd i första hand källsorteringen nere vid Bö centrum. Alla sopor kostar föreningen pengar och du är med och betalar för detta.

För dina matrester har vi kompostpåsar som finns att hämta i källaren vid tvättstugan. Dessa kan kastas i källsortering i källaren på 21A.

Grovsopor får ej ställas i källsorteringsrummet. Dessa skall lämnas hos Renovas återvinningcentraler, i t.ex. Sävenäs, Högsbo eller Kretsloppsparken i  Alelyckan.

11. Källare/Vind
I källaren och på vinden får personliga tillhörigheter endast förvaras i förråden. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren eller vinden.

12. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

13. Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården. Plocka upp djurets spillning.

Innehav av reptiler måste anmälas till styrelsen.

14. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, källare och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till kl. 07.30 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Hög ljudnivå samt musik får inte förekomma mellan kl. 22.00 och 07.30. Har du planerat fest så informera gärna grannarna i god tid innan.

Högljudda arbeten såsom hamrande, borrning eller bilning får endast ske mellan 08.00 och 18.00 på vardagar och mellan 10.00 och 16.00 på helger.

15. Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Bestämmelser finns på vår hemsida www.brfaz21.se

16. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten (s k inre underhåll). Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. För underhåll av hyreslägenheter svarar föreningen.

Det är särskilt viktigt att ha uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg som således gäller alla bostadsrätter.

17. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Medlem / hyresgäst får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t. ex. för att ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan renoverings-/ ombyggnadsarbete sätts igång!

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när det utförs bullerstörande arbeten i lägenheten, se under punkten 14. Störningar. Självklart ska omfattande renoveringsarbete också annonseras i förväg, med kontaktuppgift både till bostadsrättsinnehavare och till de hantverkare som utför arbetet. 

Vid byte av ytterdörr ställs krav om att den nya dörren skall vara av samma material och färg som den tidigare dörren. Detta gäller även vid byte till säkerhetsdörr.

18. Flytt och lägenhetsbyte
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet!